In 2019 en 2020 is door Van der Goes en Groot een insectenkartering uitgevoerd in Natura 2000-gebied Oostelijke Vechtplassen. Dit gebeurde in opdracht van Natuurmonumenten en daarbij is in 2019 samengewerkt met Bureau Endemica.

Het gebied bestaat uit open wateren met drijfbladvegetaties, moeras en rietruigten.

In 2020 werden de Ankeveense Plassen, Kortenhoefse Plassen en Horstermeer gekarteerd op het voorkomen van dagvlinders en libellen. In 2019 zijn de overige delen van dit Natura 2000-gebied al onderzocht. Dit betrof de Loosdrechtse Plassen (Vuntus en Weersloot), Tienhovense Plassen, Wijde Blik en Het Hol. Tijdens deze kartering is een aantal bijzondere en vermeldenswaardige insectensoorten aangetroffen.

Een overzichtskaart van het Natura2000 gebied en de geïnventariseerde delen

Argusvlinders lijken (helaas) sterk achteruit te zijn gegaan; tijdens de kartering werden slechts enkele exemplaren waargenomen, met name in Weersloot en Tienhovense Plassen. De soort was hier in het verleden toch een vrij algemene dagvlindersoort. De soort werd verder éénmaal aangetroffen in Het Hol. Geelsprietdikkopje werd in 2019 aangetroffen in de graslanden ten noorden van het Tienhovens Kanaal, in het Weerslootgebied. Het voorkomen van Zwartspriet­dikkopje is gebonden aan de deelgebieden Weersloot, Tienhovense Plassen en Horstermeer. Bruin zandoogje is lang niet overal algemeen; de soort werd algemeen waargenomen in graslanden in het Weerslootgebied, Ankeveense Plassen en Tienhovense Plassen, maar ontbreekt verder vrijwel overal. Ook Hooibeestjes zijn schaars, met slechts een handvol waarnemingen in de graslanden in Weersloot. De waarneming van een Kleine parelmoervlinder in het westen van Weersloot is bijzonder. Vanuit het plassengebied zijn vier waarnemingen bekend van voor 1918, daarna is de soort uit het gebied verdwenen (Witte et al., 2019). De Kleine parelmoervlinder doet het de laatste jaren goed in het binnenland (De Vlinderstichting, nieuwsbericht 2 september 2019).

Onder andere Witbolgraslanden zijn onderzocht op het voorkomen van dagvlinders.

Bruine korenbout is met name algemeen in Vuntus en de Ankeveense Plassen. Vroege glazenmaker en Glassnijder zijn verspreid in het gebied aangetroffen, voornamelijk in de Ankeveense Plassen, Tienhovense Plassen en Vuntus.

Bruine Korenbout komt veelvuldig voor in het gebied

De Gevlekte witsnuitlibel, de enige insectensoort die prijkt op de lijst van instandhoudingsdoelstellingen (habitatsoort) voor Natura 2000-gebied Oostelijke Vechtplassen, werd tijdens de kartering met slechts enkele exemplaren aangetroffen in Vuntus en Ankeveense Plassen. Verder werden enkele bijzondere noordwaarts oprukkende soorten aangetroffen, zoals Zadellibel (één waarneming tijdens de influx in 2019) en Zuidelijke keizerlibel, die laatste met name in de Ankeveense Plassen.

Het Natura2000 gebied is aangewezen vanwege de instandhouding van Gevlekte Witsnuitlibel.