Nationaal Park Duinen van Texel omvat een groot en afwisselend natuurgebied waarin duingraslanden, vochtige duinvalleien, duinheiden, bossen en schraalgraslanden elkaar afwisselen. Het gebied is in beheer bij Staatsbosbeheer, tevens de opdrachtgever van de door Van der Goes en Groot uitgevoerde vegetatiekartering. Tijdens de kartering zijn enkele bijzondere plantensoorten en bladmossen aangetroffen.

Rode dophei in de duinen van Texel

Er werden enkele struiken Rode dophei herontdekt, een landelijk gezien zeer zeldzame heidesoort die sporadisch in Nederland voorkomt. Rode dophei is een bijzondere heidesoort die in zowel structuur als kleur afwijkt van Gewone dophei. De soort komt tegenwoordig vrijwel alleen voor bij Nijmegen en Venlo. In het verleden werd de soort ook op enkele Waddeneilanden aangetroffen, waaronder Texel. De laatste vindplaatsen op Texel dateren van de periode rond 1985.

Een andere spectaculaire vondst is die van Rozenkransje, een soort die het recent steeds moeilijker heeft en waarvan het merendeel van de groeiplaatsen lijkt te verdwijnen. Tijdens deze kartering zijn er alleen vrouwelijke planten aangetroffen, die toepasselijk roze gekleurd zijn (excuus voor deze achterhaalde benadering). De mannelijke planten zijn overwegend wit. De soort groeit hier op de overgang van drogere schraal grasland naar een vochtige duinvallei in het noorden van Texel.

Vrouwelijke planten van Rozenkransje op de overgang van schraalgrasland naar vochtige duinvallei

In De Muy werd op 3 locaties Welriekende nachtorchis en verspreid Kleine valeriaan aangetroffen. Tevens werden twee zeer bijzondere mossen aangetroffen, namelijk Wolfsklauwmos (De Nederlanden) en Purper schorpioenmos (Pompevlak, mogelijk de enige resterende groeiplaats van Nederland). Overige bijzondere grond-bewonende mossen van Texel zijn Flesjesroestmos en Bossig kronkelsteeltje.

Welriekende nachtorchis tussen bloeiend Teer guichelheil in een vochtige duinvallei

In de zuidelijke valleien komen bijzondere fonteinkruiden voor, namelijk Ongelijkbladig fonteinkruid en Weegbreefonteinkruid. De laatste soort is landelijk gezien een echte zeldzaamheid die, naast de groeiplaatsen op Texel, alleen wordt aangetroffen in de duinen bij Oostvoorne en op Goeree. Een opvallende verschijning is Kamvaren, die in vochtige kruipwilgstruwelen voorkomt; soms bevinden zich hier ook Wateraardbei en Moerasvaren. Een andere opvallende vondst betreft Dubbelloof in het open duin van de Geulduinen en hier werd ook één groeiplaats van Blonde zegge aangetroffen.

Ongelijkbladig fonteinkruid in een poel op Texel.