Tijdens de vegetatiekartering, die in 2019 is uitgevoerd in een groot deel van de Lindevallei, zijn enkele bijzondere plantensoorten aangetroffen. Door de grote verscheidenheid aan standplaats­factoren, zowel qua bodemtype (zand, keileem, veen) als hydrologische situatie (kwel-invloeden), is een grote verscheidenheid aan soorten en vegetaties aanwezig.

Waterkruiskruid is prominent aanwezig in de Lindevallei

De Lindevallei staat bekend om de flinke oppervlakte aan Dotterbloemhooiland, waarin kensoort Waterkruiskruid prominent aanwezig is. In de meest vochtige delen komen typische soorten voor, zoals Rietorchis, Gewone dotterbloem, Grote ratelaar en soms ook Moerasviooltje. In de sloten zijn veelal de kwelindicatoren Holpijp en Waterviolier aanwezig. Lokaal zijn enkele bijzondere fonteinkruiden aangetroffen, zoals Stomp en Plat fonteinkruid. Verder zijn voor dit gebied de kenmerkende vegetaties met Draadzegge, Noordse zegge of Scherpe zegge aangetroffen. Lokaal zijn enkele percelen aanwezig waar Ronde zegge en Waterdrieblad abundant in de vegetatie voorkomen, evenals Schildereprijs, Moeraskartelblad en Holpijp.

In het Stuttebosch werd af en toe Spaanse Ruiter aangetroffen

In het Stuttebosch bevindt zich een kleine oppervlakte blauwgrasland, waarin onder andere Blonde zegge en Spaanse ruiter zijn aangetroffen. Sterzegge en Blauwe knoop zijn in dit gebied zeer algemeen, evenals Gevlekte orchis en Blauwe zegge. Op de overgang naar de vochtige heiden zijn heischrale vegetaties aanwezig met onder andere Borstelgras. In de vochtige heiden komen lokaal bijzondere soorten voor, zoals Heidekartelblad, Bruine snavelbies en Moeraswolfsklauw. Meest opvallend is de vondst van Vetblad, die hier met enkele planten voorkomt.

Klokjesgentiaan is één van de tekenen dat het beter gaat met de vochtige heide

Opvallende vondsten zijn die van Ondergedoken moerasscherm, die hier geruime tijd niet meer was aangetroffen, en van Kleine valeriaan, die niet eerder in de dotterbloemhooilanden is aangetroffen. Verder geven de toegenomen verspreiding van Klokjesgentiaan, Bruine snavelbies, Moeraswolfsklauw en Witte snavelbies aan dat er lokaal goede ontwikkelingen plaatsvinden in de vochtige heiden, nadat hier in het verleden plagwerkzaamheden zijn uitgevoerd.