Vanwege de kwaliteitsimpuls die op het Quackstrand bij Hellevoetsluis plaatsvindt, heeft Van der Goes en Groot in 2018 onderzoek gedaan naar het voorkomen van de Nauwe korfslak. In het gebied moet vanwege de aanleg van een nieuw fiets- en bevoorradingspad een deel van het Duindoornstruweel worden verwijderd. Omdat dit plaatsvindt binnen de grenzen van een Natura 2000 gebied zijn mitigerende maatregelen noodzakelijk, en wel in het bijzonder voor de voor het gebied aangewezen habitatsoort: de Nauwe korfslak. Bij de inrichting is ervoor gezorgd dat het nieuwe pad zoveel mogelijk gesitueerd is buiten het gesloten Duindoornstruweel. Dat heeft geresulteerd in het verdwijnen van slechts kleine delen van het Duindoornstruweel. Van der Goes en Groot heeft dit project ecologisch begeleid.

De Nauwe korfslak

De Nauwe korfslak is een zeer algemene soort in de struweelzone langs het Quackstrand. In vijf monsterpunten werden in 2018 meer dan 160 slakken aangetroffen. Vanwege het verdwijnen van geschikt habitat is elders een gebied gereed gemaakt ten compensatie. Besloten werd om op de plaatsen waar daadwerkelijk Duindoornstruweel zou verdwijnen, een groot deel van de strooisellaag, inclusief de moslaag en bovenste humuslaag, te verplaatsen naar de bosrand (populierenbos), grenzend aan de nieuw ingerichte zone. In de eerste week van maart heeft de mitigatie plaatsgevonden. Meerdere vrijwilligers, afgevaardigden van de gemeente Hellevoetsluis, boswachters en beheerders van Natuurmonumenten hebben op die ochtend ca. 150 m2 aan strooisel verplaatst. In het strooisel werd door een medewerker van Van der Goes en Groot de Nauwe korfslak daadwerkelijk aangetroffen.

Het team van medewerkers en vrijwilligers dat actief was bij het project