Referenties Vegetatiemonitoring en -meetnetten

Van der Goes en Groot heeft veel ervaring in het uitvoeren en opzetten van vegetatiemonitoringprogramma’s en meetnetten. Wij hebben door heel Nederland projecten uitgevoerd, voor Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, provincies en Landschappen.

Voorbeelden van door ons uitgevoerde vegetatiemonitoringsprogramma’s:

2017. Vegetatie-opnamen (136 PQ’s) in de Middel- en Oostduinen op Goeree. In opdracht van Evides Waterbedrijf.

Slingerland, P. G&G-rapport 2017-91. LMF-monitoring in de provincie Flevoland in 2017. In opdracht van Provincie Flevoland.

Haaf, C. ten & T. Damm. G&G-rapport 2016-78. Zwakke Schakels N-H. Monitoring flora en vegetatie in 2016. In opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Haaf, C. ten & T. Damm. G&G-rapport 2015-51. Zwakke Schakels N-H. Monitoring flora en vegetatie in 2015. In opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Dijkstra, A.A. G&G-rapport 2015-49. Vegetatiemeetnet Provincie Zuid-Holland 2015. In opdracht van Provincie Zuid-Holland.

2010-2017 Jaarlijks 100-150 duinopnames in het kader van PWN-meetnet. Opdrachtgever PWN.

Slingerland, P. G&G-rapport 2016-62. LMF-monitoring in de provincie Flevoland in 2016. In opdracht van de provincie Flevoland.

Slingerland, P. G&G-rapport 2016-64. Plan verbetering natuurwaarden Dijkmanshuizen. Verslag van de veldwerkzaamheden en tussentijdse resultaten in 2016. In opdracht van Natuurmonumenten.

Dijkstra, A.A., Slingerland, P. & Hartog, L. G&G-rapport. LMF-monitoring in de provincie Flevoland in 2015. In opdracht van de provincie Flevoland.

Slingerland, P. G&G-rapport 2015-39. Plan verbetering natuurwaarden Dijkmanshuizen. Verslag van de veldwerkzaamheden en tussentijdse resultaten in 2014. In opdracht van Natuurmonumenten.

Beer, R. de, M. van Straaten & A.A. Dijkstra. G&G-rapport 2014-39. Gemeenteduin Rockanje, Inventarisatie (beschermde) flora en fauna ten behoeve van beheerplan Gemeenteduin met 20 PQ’s. In opdracht van Gemeente Westvoorne.

2011, 2013-2015 100-150 duin-PQ’s in het kader van AWD-meetnet. Opdrachtgever Waternet.

Dijkstra, A.A. G&G-rapport 2012-29. Vegetatieopnamen watergangen Krimpenerwaard en Schieland 2012. In opdracht van Aquon.

Opzet en uitvoering van het NEM/LMF provincie Noord-Holland. 2000 tot heden. Jaarlijks worden meer dan 560 vegetatieopnamen gemaakt in allerlei veelal natuurlijke vegetaties verspreid in de provincie. Opdrachtgever is Landschap Noord-Holland en provincie Noord-Holland.

Uitvoering van het NEM/LMF provincie Flevoland. 2008 tot heden. Jaarlijks worden meer dan 150 vegetatieopnamen gemaakt in allerlei veelal natuurlijke vegetaties verspreid in de provincie. Opdrachtgever is provincie Flevoland.

Uitvoering van het provinciaal vegetatiemeetnet Zuid-Holland. 2001 tot heden. Jaarlijks worden meer dan 1200 vegetatieopnamen gemaakt, zowel in agrarisch gebied als in natuurgebieden. Opdrachtgever is provincie Zuid-Holland. In dit meetnet zijn ook de opnamen van het NEM/LMF opgenomen.

Opzet en uitvoering van het NEM/LMF provincie Zeeland. 2000 t/m 2016. Jaarlijks werden meer dan 75 vegetatieopnamen gemaakt in allerlei veelal natuurlijke vegetaties verspreid in de provincie. Opdrachtgever is provincie Zeeland.

Opnamen van water- en oevervegetaties voor het KRW-monitoringsprogramma, ecoscans en het BAV-project voor waterschap Rivierenland van 2012 tot heden. In opdracht van Aquon.

Duizenden vegetatieopnamen, verspreid door het hele land in kader van de Basisvegetatiekarteringen en die wij in opdracht van Staatsbosbeheer uitvoeren. 2002 tot heden.

Dijkstra, A.A. G&G-rapport 2011-40. Vegetatieopnamen OBN-onderzoeks- en beleidsmonitoring Voornes Duin 2011. In opdracht van Natuurmonumenten.

Honderden vegetatieopnamen in het gebied van de Amsterdamse Waterleiding Duinen in de jaren 2002 t/m 2010. In opdracht van Waternet. Het ging hierbij om diverse projecten ten einde verschillende beheeringrepen te monitoren.

Honderden wateropnamen in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden i.h.k.v. monitoring gevolgen waterwinning nabij De Steeg. 2004 t/m 2008. In opdracht van Oasen.

Honderden water- en oeveropnamen i.h.k.v. Kaderrichtlijn Water in Amstelland, in de Vechtstreek en op het Gooi. 2003 t/m 2007. In opdracht van Waternet.