Waterplantenkartering

Waterplanten zijn indicatief voor de kwaliteit van het water waar ze in groeien. In Nederland komt een brede groep waterplanten voor waar kritische en generalistische soorten bij horen. Kranswieren bijvoorbeeld zijn kritische soorten en groeien bijvoorbeeld alleen in helder water van goede kwaliteit.

Kwalificerende habitattypes

Enkele watervegetaties kunnen kwalificeren als habitattype. Het gaat dan met name om de habitattypen Kranswierwater (H3140) en Meren met Krabbenscheer en Fonteinkruiden (H3150). Voor deze watervegetaties heeft Nederland een instandhoudingsdoelstelling en een monitoringsverplichting. Toch zijn deze kritische habitattypen in het verleden vaak beperkt en niet systematisch in kaart gebracht in de Natura-2000 gebieden. Inmiddels wordt nu in veel gebieden een inhaalslag gemaakt.

Systematische waterplantenkartering

Van der Goes en Groot brengt watervegetaties op een systematische wijze in kaart met behulp van wateropnamepunten. Rondom een opnamepunt worden met een (werp)hark de waterplanten verzameld en genoteerd met hun procentuele bedekking. Moeilijk determineerbare kranswieren en fonteinkruiden worden met behulp van een microscoop of binoculair door een expert gedetermineerd. Vervolgens wordt het vegetatietype van iedere opname bepaald en worden deze puntgegevens omgezet in een vlakdekkende habitatkaart.

Aquatische exoten

Ook op het gebied van aquatische exoten is Van der Goes en Groot goed op de hoogte. Helaas komen we tijdens onze jaarlijkse flora-, vegetatie- en waterplantenkarteringen geregeld invasieve exoten tegen als Ongelijkbladig vederkruid en Waterwaaier, die zijn ontsnapt uit aquaria en tuinvijvers. Het vroeg signaleren en vervolgens verwijderen van deze invasieve soorten kan grote, vaak kostbare ingrepen voorkomen en waardevolle inheemse vegetaties beschermen.

Referenties Waterplantenkarteringen