Waterplantenkartering

Kranswieren en waterplanten

Waterplanten zijn indicatief voor de kwaliteit van het water waar ze in groeien. In Nederland komt een brede groep waterplanten voor waarin kritische en generalistische soorten zitten.

Enkele watervegetaties kunnen kwalificeren als habitattype. Het gaat dan met name om de habitattypen Kranswierwater (H3140) en Meren met Krabbenscheer en Fonteinkruiden (H3150). Voor deze watervegetaties heeft Nederland een instandhoudingsdoelstelling en een monitoringsverplichting. Toch zijn deze kritische habitattypen in het verleden vaak beperkt en niet systematisch in kaart gebracht in de Natura-2000 gebieden. In verschillende provincies (o.a. Noord-Holland, Overijssel en Noord-Brabant) wordt om deze reden een inhaalslag gemaakt.

Van der Goes en Groot brengt deze typen op een systematische wijze in kaart met behulp van wateropnamepunten. Rondom dit punt worden waar mogelijk zowel op zicht als met harken/werphark alle waterplanten genoteerd met hun procentuele bedekking. Alle moeilijk determineerbare kranswieren en fonteinkruiden worden hierbij verzameld en onder de microscoop of binoculair door een expert gedetermineerd. Vervolgens wordt het vegetatietype van iedere opname bepaald en worden deze puntgegevens omgezet in een vlakdekkende habitatkaart van alle wateren.

Ook op het gebied van aquatische exoten is Van der Goes en Groot goed op de hoogte. Helaas komen we tijdens onze jaarlijkse flora-, vegetatie- en waterplantenkarteringen geregeld invasieve exoten tegen als Ongelijkbladig vederkruid en Waterwaaier, die zijn ontsnapt uit aquaria en tuinvijvers. Het vroeg signaleren en vervolgens verwijderen van deze invasieve soorten kan grote, vaak kostbare ingrepen voorkomen en waardevolle inheemse vegetaties beschermen.

Referenties Waterplantenkarteringen