Referenties Ecologisch toezicht en Ecologische begeleiding

Bij de uitvoer van projecten in ruimtelijke ordening kan verplicht worden gesteld om een natuurtoets uit te voeren. Als naar aanleiding van een natuurtoets ontheffing wordt aangevraagd, kan soms blijken dat er ecologisch toezicht en begeleiding wordt geëist. Van der Goes en Groot heeft veel ervaring in het houden van ecologisch toezicht en het geven van ecologische begeleiding bij het uitvoeren van ruimtelijke ingrepen.

Enkele voorbeelden van projecten waarbij ecologisch toezicht of ecologische begeleiding is gegeven:

Ecologische begeleiding aanleg Oosttangent te Heerhugowaard in 2013/2014.
Bij de startbespreking van het project is de werkplanning doorgenomen en zijn afspraken gemaakt. Door middel van wekelijks of tweewekelijks uitgevoerde controlerondes is de voortgang van de werkzaamheden gevolgd. Rapportage en terugkoppeling van de bezoekrondes werd mondeling gedaan en door middel van een steeds bijgewerkt logboek dat tevens op het werk aanwezig was.

Ecologische begeleiding bij uitvoer van duinherstel in het gemeenteduin van Rockanje, gemeente Westvoorne (2013-2015).
In het najaar van 2013 is aangevangen met de uitvoer van het herstellen van ‘grijs duin’ in het gemeenteduin van Rockanje. Voorafgaand aan het duinherstel heeft een uitgebreide inventarisatie plaatsgevonden naar het voorkomen van beschermde soorten. Onder andere naar aanleiding van de bevindingen uit deze inventarisatie en bepalingen van de Omgevingsdienst Haaglanden is een ecologisch werkprotocol opgesteld.
De ecologische begeleiding heeft bij dit project bestaan uit het toetsen van de werkzaamheden aan het gemaakte ontwerpplan en de maatregelen en bepalingen uit het ecologisch werkprotocol. Door het zeer regelmatig uitvoeren van veldbezoeken zijn mogelijke negatieve effecten tijdig voorzien en kon advies t.a.v planning en werkwijze worden gegeven waarmee de werkzaamheden doorgang hebben kunnen vinden en de verstoring tot een minimum werd beperkt. Met name het beperken van schade aan het leefgebied van Nauwe korfslak en het ontzien van het aanwezige ‘grijze duin’ vormden prioriteit. In het kader van het duinherstel zijn ook enkele valleien open gemaakt en geplagd. Ook hierbij is in het veld bepaald hoe de plagwerkzaamheden een optimaal resultaat konden opleveren. Rapportage en terugkoppeling van de bezoekrondes werd mondeling gedaan en door middel van een steeds bijgewerkt logboek dat tevens op het werk aanwezig was. De uitvoerenden werden daarnaast op de werkvloer geïnstrueerd hoe om te gaan met gevoelige terreindelen en hoe werkzaamheden op verschillende delen van het terrein moesten worden uitgevoerd.

Ecologische begeleiding ontwikkeling bedrijventerrein Baanstee-Noord, Purmerend (in uitvoering).
Ecologische begeleiding van dit project is begonnen in het najaar van 2010 met de start van de aanlegwerkzaamheden van het nieuwe bedrijventerrein Baanstee-Noord. De belangrijkste beschermde natuurwaarden die hier voorkomen zijn Bittervoorn, Rugstreeppad, Steenuil, Kerkuil en overige broedvogels in het broedseizoen.
De ecologische begeleiding bij dit project vindt in verschillende vormen plaats. Zo is er voorafgaand aan het werk bijvoorbeeld een paddenscherm geplaatst, is een compenserende uilenkast opgehangen en wordt er toegezien op het ontwerp en uitvoering van aangelegde paddenpoelen. Er wordt gedurende het jaar gemonitord waar broedvogels of andere beschermde waarden voorkomen of te verwachten zijn. Op grond hiervan is geadviseerd over werkvolgorde. Dit om te voorkomen dat er verstoringen optreden. Waar nodig is een niet-werkenzone rond aanwezige broedvogels ingesteld. Overleg heeft gedurende het gehele project plaatsgehad tijdens de maandelijkse bouwvergaderingen. Ook is de ecoloog steeds op afroep beschikbaar.
Om ervoor te zorgen dat het compensatieplan van jachtgebieden voor uilen goed wordt uitgevoerd en ook tijdens de aanleg van het bedrijventerrein en het compensatiegebied de uilen geen schade ondervinden, is er meegedacht aan het optimaal inrichten van (gedeeltelijk tijdelijke) ruigte- en groenstroken. Tevens zijn er adviezen uitgebracht over het beperken van broedgelegenheden voor overige broedvogels en het aanwijzen van werkstroken en ‘natuurstroken’.

Baggeren wateren Edam-Volendam, gemeente Edam-Volendam (2013).
Een aantal stadswateren in- en rond Edam en Volendam is in 2012 en 2013 gebaggerd. De Gemeente Edam-Volendam heeft besloten deze baggerwerkzaamheden uit te voeren conform de gedragscode van de Unie van Waterschappen. In de te baggeren wateren komen de zwaar beschermde Bittervoorn en Kleine modderkruiper voor.
Ecologisch adviesbureau Van der Goes en Groot heeft voorafgaand aan de werkzaamheden een ecologisch werkprotocol gemaakt en voert de ecologische begeleiding uit.
De ecologische begeleiding bestond uit het toezicht houden dat werkzaamheden niet in strijd zouden zijn met bepalingen uit de Flora- en faunawet en het eventueel adviseren over te nemen maatregelen hieromtrent. Tijdens regelmatig uitgevoerde controlerondes is het verloop van de werkzaamheden geïnspecteerd.
Er is naast het vaststellen van beschermde soorten geadviseerd hoe bij het uitvoeren van de werkzaamheden de ecologische schade kon worden beperkt. Hierbij gaat het niet alleen om de beschermde vissoorten, maar ook om het sparen van bijvoorbeeld zoetwatermossels welke gebruikt worden bij de voortplanting van de Bittervoorn.
Ter plekke werd bepaald of er een bevissing moest worden uitgevoerd voorafgaand aan de werkzaamheden. Ook is regelmatig de bagger op nog levende vissen en zoetwatermossels nagezocht. Hierbij zijn in totaal enkele duizenden mossels verzameld en teruggezet.

Afvissen wateren en ecologisch toezicht Ilperveld in 2006
In het kader van grootschalige baggerwerkzaamheden en het dempen van enkele bredere wateren in het Ilperveld nabij Landsmeer in Noord-Holland, zijn deze in opdracht van Landschap Noord-Holland door bureau Van der Goes en Groot geheel afgevist. De gevangen vis is overgezet naar te behouden water waar niet werd gewerkt. Er werden in drie bevissingen uitgevoerd waarbij werd gewerkt met een brede keernetten, een motorboot en een electrisch visapparaat. Naast het afvissen van delen van het gebied werd het baggeren intensief begeleid.van Provincie Noord-Holland.