Vissen, amfibieën en reptielen

Zowel vissen als amfibieën zijn belangrijke ecologische indicatoren van watersystemen. Daarnaast zijn bepaalde soorten uit beide soortgroepen zwaar beschermd.

De aanwezige visbestanden in een watersysteem geven belangrijke informatie over tal van ecologische parameters. Vissenonderzoek helpt daarom bij het bepalen van ecologische knelpunten van wateren met betrekking tot bijvoorbeeld migratiemogelijkheden, paaiplaatsen, concurrentie tussen soorten en waterkwaliteit. Met behulp van deze gegevens kunnen waterbeheerders hun beleid en beheer beter afstemmen op eisen van vissen en omstandigheden verbeteren. Dit gebeurt bijvoorbeeld in een visstandbeheerplan.

Vissenonderzoek kan ook plaats vinden in het kader van de Wet Natuurbescherming. Wanneer op een planlocatie mogelijk beschermde vissoorten aanwezig zijn, is het nodig dit verder te onderzoeken. Dit zijn over het algemeen kleinschalige onderzoeken waarbij de aanwezigheid van bijvoorbeeld Grote modderkruiper wordt onderzocht. Wanneer wordt vastgesteld dat deze vissen voorkomen, kan het noodzakelijk zijn visbestanden weg te vangen en elders in vergelijkbaar water terug te zetten. Bureau Van der Goes en Groot kan dergelijke translocatie voor u organiseren.

Alle inheemse soorten amfibieën zijn krachtens de Wet Natuurbescherming beschermd. In het geval van ruimtelijke ingrepen, maar ook bij het uitvoeren van bestendig beheer moet het mogelijke voorkomen van deze amfibieën worden onderzocht. Vondsten van beschermde, niet-vrijgestelde, salamander-, kikker- en/of paddensoorten kunnen tot gevolg hebben dat werkzaamheden niet, of alleen onder bepaalde voorwaarden mogen plaatshebben.

Een aantal van de in Nederland inheemse reptielsoorten zijn beschermd onder de Wet Natuurbescherming. Reptielen zijn veeleisend als het om hun leefomgeving gaat en hun voorkomen is vrijwel beperkt tot natuurgebieden. Reptielen zijn geschikte indicatorsoorten, met name als het om het beheer van een terrein gaat. Door beheer af te stemmen op de biotoopeisen van reptielen, kunnen ook andere diersoorten of planten profiteren. Voor verschillende reptielensoorten zijn verschillende onderzoeksmethoden van toepassing. Sommige soorten zijn het best te inventariseren op het moment dat de dieren opwarmen in de zon, al dan niet langs een vaste transectroute. Andere soorten zijn beter te vinden door gebruik te maken van kunstmatige schuilplaatsen die met regelmaat worden gecontroleerd.

e-DNA
Elektrovissen
Referenties Visonderzoek
Referenties Amfibieënonderzoek
Referenties Reptielenonderzoek