Insecten en andere ongewervelden

Ongewervelden zijn vaak goede indicatoren voor de natuurkwaliteit in een gebied. Om deze reden zijn dagvlinders, libellen en sprinkhanen in het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) aangewezen als kwaliteitsindicator voor 22 van de 48 beheertypen.
Ook in de natuurwet- en regelgeving nemen ongewervelde een belangrijke plaats in. Een aanzienlijk aantal dagvlinders, libellen en andere ongewervelden zijn beschermd middels de Wet Natuurbescherming. De Bataafse stroommossel en Platte schijfhoren zijn opgenomen in bijlage IV van de habitatrichtlijn en zijn voorbeelden van beschermde weekdieren die door ons geïnventariseerd kunnen worden.
U kunt bij ons terecht voor monitoring van soortgroepen of gerichte soortinventarisaties.

Subsidiestelsel Natuur en Landschap
Referenties Insecten en andere ongewervelden