Monitoring en Inventarisatie

Natuuronderzoek geeft inzicht in de ecologische gesteldheid van een (natuur)gebied door het in kaart brengen van de aanwezigheid en verspreiding van soorten.

Voor het bepalen van het juiste beheer is het onmisbaar om de aanwezige natuurwaarden van een gebied goed in kaart te hebben. Maar ook om aan wettelijke verplichtingen te voldoen is natuuronderzoek soms vereist.

In een inventarisatie wordt onderzocht welke soorten in een gebied aanwezig zijn. Dit kan gaan om een kleinschalig onderzoek naar vleermuizen op een planlocatie of een uitgebreide vegetatie- en soortkartering van een natuurgebied.

Monitoring is een onderzoek dat met regelmaat wordt herhaald. Hierbij worden onderzoeksmethoden gehandhaafd waardoor verschillende onderzoeksronden met elkaar te vergelijken zijn. Met deze aanpak kunnen nauwkeurig patronen in verspreiding en voorkomen van populaties in de tijd worden onderzocht.