De Deesche Watergang is een Natura2000-gebied gelegen op Zuid-Beveland ten oosten van Goes. In dit gebied zijn gradiënten van zilt naar brak en nat naar droog aanwezig. Dit gebied hebben wij in 2023 op vegetatie en flora gekarteerd. Een eerdere kartering heeft plaatsgevonden in 2016.

Een groot deel van het gebied bestaat uit zilte schorren-, pionier- en overstromingsgraslandvegetaties. Met name de vegetatie van Zilte rus en Melkkruid met Dunstaart en Rood Zwenkgras komt langs de hoogwatergrens en de inundatiezone in het noorden van het gebied vaak voor. In het noorden komt daarnaast tussen deze vegetatie en de waterlijn van de hoofdkreek een vrij grote strook met de pioniervegetatie van Kortarige zeekraal voor. Op de hogere delen in het noorden gaan de vegetaties over in vegetaties van Zilte schijnspurrie en van Riet met zilte soorten.

 

In vergelijking met 2016 zijn er opvallend veel soorten meer gekarteerd. Daarnaast zijn er vergeleken met de vorige kartering zijn veel meer soorten aangetroffen. Genoemd kunnen worden Klein schorrenkruid, Gewone zoutmelde en Gerande schijnspurrie. Daarnaast zijn o.a. ook Graslathyrus, Knopig doornzaad, Fraai duizendguldenkruid en IJzerhard nieuw aangetroffen in de Deesche watergang.