In de voorjaars- en zomermaanden van 2015 heeft Van der Goes en Groot een florakartering uitgevoerd in verschillende natuurgebieden in West-Friesland in opdracht van Staatsbosbeheer. Enkele van deze gebieden zijn de Weelen (tussen Enkhuizen en Hoogkarspel), binnendijkse hooilandpercelen rond Enkhuizen en buitendijkse natuurgebieden als de Ven en de Hulk aan het IJsselmeer.

Puntig fonteinkruid
Puntig fonteinkruid (Potamogeton mucronatus)

De flora is in kaart gebracht in meerdere ronden, zodat zowel vroege als late soorten goed konden worden waargenomen. Voor de percelen met beheertype Kruiden- en faunarijk grasland (12.02), zijn de 4 meest bedekkende soorten per perceel aangegeven. Daarnaast zijn een aantal toevoegingen meegenomen, zoals de bedekking van hoge grassen en de bedekking van waterriet per perceel.

Kamvaren
Kamvaren

In de Lutjebroekerweel bij Hoogkarspel is vrij veel Kamgras gevonden in de weitjes langs De Gouw. In enkele sloten in de Weelen kwamen waardevolle watervegetaties voor met Krabbenscheer, Glanzig fonteinkruid en Puntig fonteinkruid. Bij Etersheim bevindt zich een interessant stukje veenmosrietland met onder andere Egelboterbloem, Zwarte zegge en Kamvaren. Op een aantal plaatsen in de bossen ten noorden van de Weelen is Brede wespenorchis aangetroffen, vaak in gezelschap van verschillende soorten varens.