Wanneer men het verspreidingsbeeld van Wilde kievitsbloem in ons land nader bekijkt, komt men tot de conclusie dat het overgrote deel daarvan geen wilde groeiplaatsen betreft. Toch komt de soort binnen de grenzen van Nederland van nature met een flink bolwerk voor. De groeiplaatsen bevinden zich voornamelijk in de uiterwaarden langs het Zwarte Water en de Overijsselse Vecht, met name ten noorden van Zwolle. Europees gezien betreft dit één van de weinige bolwerken, naast enkele rivierdalen in Frankrijk (Loire) en de Balkan. Van der Goes en Groot heeft, in opdracht van Staatsbosbeheer, enkele uiterwaarden ten noorden van Hasselt onderzocht op het voorkomen van onder andere Wilde kievitsbloem.

Wilde Kievitsbloem – Fritillaria meleagris

De Wilde kievitsbloem is een vroege soort, die als één van de eerste plantensoorten in de uiterwaarden in bloei komt te staan (vanaf half april). Voor deze soort heeft daarom een extra vroeg veldbezoek plaatsgevonden. Het is van groot belang dat er óf een gedempte overstromingsdynamiek óf inundatie plaatsvindt tijdens de wintermaanden. Dit zorgt voor goede groeimogelijkheden voor Wilde kievitsbloem, aangezien grassen geremd worden vanwege de hoge grondwaterstand in het vroege voorjaar. Daarnaast is overstroming belangrijk voor de zadenverspreiding. Een combinatie van gematigde overstroming (en inundatie) én een goed uitgevoerd maairegime, zorgt ervoor dat vegetaties met Wilde kievitsbloem zich jarenlang kunnen handhaven.

Kievitsbloemhooiland in uiterwaard ten oosten van het Zwarte Water

Binnen de uiterwaarden komt Wilde kievitsbloem veelvuldig voor, zij het lokaal. De soort komt zeker niet in alle graslandpercelen voor. Over het algemeen is de soort te vinden in de zone direct achter het rietland en kolken, in vrij natte graslanden zowel ten westen als ten oosten van het Zwarte Water. Vaak zijn hier ook Echte koekoeksbloem en Tweerijige zegge aanwezig. Op drogere kopjes komt de soort ook voor, al zijn begeleidende soorten afwijkend. In enkele gevallen komt in dergelijke relatief droge vegetaties ook Gulden boterbloem voor, een soort die zich in dit gebied lijkt te handhaven. Op de meest voedselrijke plaatsen komt Wilde kievitsbloem voor in graslanden met Grote vossenstaart, Ruw beemdgras en Rietgras. Met name ten westen van het Zwarte Water komt in de wat drogere graslanden veelvuldig Trosdravik voor. In de uiterwaarden zijn verder enkele leuke soorten aangetroffen, zoals Muizenstaart, Veenreukgras, Moeraskruiskruid en Moerasmelkdistel. Wilde kievitsbloem werd verder éénmaal aangetroffen langs het Meppeler­diep, ten oosten van Zwartsluis.

In een gedeelte binnendijks, langs de N331, bevindt zich een bijzonder blauwgrasland met Spaanse ruiter, waarnaast verder ook Knotszegge, Draadzegge, Blauwe knoop, Noordse zegge, Kussentjesmos, Moerasviooltje en Blauwe zegge voorkomen. In het graslandcomplex ten zuiden van het gebied lijkt de ontwikkeling naar volwaardig blauwgrasland door te zetten, al zijn hier alleen nog rompgemeenschappen van het verbond aanwezig. Op afgeplagde terreindelen werd Geelgroene zegge veelvuldig aangetroffen en ook Pilvaren is hier verschenen. Rond de Kolken van Hasselt zijn enkele bijzondere blauwgraslandvegetaties aanwezig, lokaal met veel Gewone dophei, Moerasgaffeltandmos, Kamvaren en soms ook Gewoon veenmos. Noemenswaardig is de vondst van twee Zilveren manen. De soort bleek op deze locatie geruime tijd niet meer aangetroffen. Waardplant Moerasviooltje is verspreid in dit gebied aanwezig.

Zilveren Maan foeragerend op Gewone dophei