Subsidiestelsel Natuur en Landschap

Het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) is een subsidie die de provincies verlenen voor het ontwikkelen en beheren van het Natuurnetwerk (voorheen EHS). Een voorwaarde bij de toekenning van deze subsidie is een monitoringsverplichting.
Per beheertypen is een kwaliteitsmaatlat opgesteld met daarin criteria voor zowel omgevingsactoren als de aanwezige plant- en diersoorten. De ecologische kwaliteit wordt gemonitord aan de hand van de volgende soortgroepen:
• Planten
• Broedvogels en wintergasten
• Libellen
• Vlinders en sprinkhanen

Welke soortgroepen moeten worden gemonitord, hangt af van het beheertype. Voor ieder beheertype is ook een lijst met kwalificerende soorten opgesteld. Over het algemeen wordt gewerkt met één soortenlijst met daarop de kwalificerende soorten van alle beheertypen die in het gebied voorkomen, eventueel aangevuld met extra gevraagde soorten. Iedere 6 jaar moet gerapporteerd worden over de natuurkwaliteit van een gebied en dient er dus een monitoringsronde plaats te vinden.
Van der Goes en Groot heeft veel ervaring met het uitvoeren SNL-karteringen voor alle soortgroepen.