KRW

Sinds 2000 is de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) van kracht. De KRW vereist van de lidstaten dat zij de waterkwaliteit van de oppervlaktewateren in goede ecologische toestand brengen.

Waterbeheerders zijn verplicht om een monitoringsprogramma uit te (laten) voeren. Sinds enkele jaren is Van der Goes en Groot betrokken bij het KRW meetnet van Waterschap Rivierenland en het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Ons bureau heeft de benodigde apparatuur om fysisch-chemische parameters zoals pH, elektrisch geleidingsvermogen (EGV), zuurstofgehalte en temperatuur op te nemen. Ons specialisme ligt in het uitvoeren van vegetatieopnamen in zowel het water als op de bijbehorende oevers.

Ecoscans

Van der Goes & Groot is ook al een aantal jaar betrokken bij het uitvoeren van ecoscans in diverse gemeenten in het waterschap Rivierenland. Voor veel gemeenten is een waterplan opgesteld waarin een gezamenlijk visie op het stedelijk waterbeheer wordt beschreven. Het doel van dit plan is het tegengaan van wateroverlast en het verbeteren van de kwaliteit van het oppervlaktewater binnen de bebouwde kom van de gemeente. Een uitvoeringsprogramma is in het plan opgenomen ter verbetering van de waterberging, afvoercapaciteit, waterkwaliteit en ecologie.

De uitvoering en effecten van de maatregelen zijn ook in een monitoringsprogramma in het waterplan opgenomen. Een onderdeel hiervan zijn de ecoscans, waarmee de belevingswaarde en de ecologische kwaliteit van de watergangen en haar oevers in kaart worden gebracht. De ecoscans worden steeds na enkele jaren herhaald. Zo wordt duidelijk of de kwaliteit al verbetert en of de maatregelen effectief zijn geweest. Ons bureau heeft al een aantal jaar ervaring met het uitvoeren van deze ecoscans.