Stikstofberekening (Aerius)

Al jaren is er in veel Natura 2000-gebieden een overschot aan stikstofdepositie, veroorzaakt door verkeer, landbouw en overige menselijke activiteit. Dit is schadelijk voor de natuur en het belemmert vergunningverlening voor economische activiteiten.

Van juli 2015 tot mei 2019 was de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in werking. Vanwege een uitspraak van de Raad van State is de PAS niet meer rechtsgeldig en dienen nieuwe stikstofberekeningen gedaan te worden waarbij de exacte stikstofdepositie berekend moet worden.

Per project of plan met extra stikstofemissie wordt met behulp van de rekentool ‘Aerius’ bepaald wat de gevolgen daarvan zijn op stikstofgevoelige habitattypen in Natura 2000-gebieden. Als de bijdrage niet meetbaar is (kleiner dan 0,005 mol/ha/jaar), wordt dit als ver­waar­loosbaar gezien. Daarboven geldt een vergunningplicht. Om een vergunning te verlenen dient een stappenplan te worden doorlopen.

De verwachting is dat steeds meer plannen en projecten getoetst zullen moeten worden op de gevolgen ervan op stikstofuitstoot en stikstofdepositie. Bureau Van der Goes en Groot kan dergelijke analyse uitvoeren, als los project of als onderdeel van een habitattoets.