Stikstofberekening (Aerius)

Al jaren is er in veel Natura 2000-gebieden een overschot aan stikstofdepositie, veroorzaakt door verkeer, landbouw, industrie en overige menselijke activiteit. Dit is schadelijk voor de natuur, maar tegelijkertijd belemmert het vergunningverlening voor economische activiteiten.

Van juli 2015 tot mei 2019 was de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in werking. Vanwege een uitspraak van de Raad van State is de PAS niet meer rechtsgeldig en dienen nieuwe stikstofberekeningen gedaan te worden waarbij de exacte stikstofdepositie berekend moet worden.

Per project of plan met extra stikstofemissie wordt met behulp van de rekentool ‘Aerius’ bepaald wat de gevolgen daarvan zijn op stikstofgevoelige habitattypen in Natura 2000-gebieden. Als de bijdrage niet meetbaar is (kleiner dan 0,005 mol/ha/jaar), wordt dit als ver­waar­loosbaar gezien. Daarboven geldt (mogelijk) een vergunningplicht. Om een vergunning te verlenen dient een stappenplan te worden doorlopen.

Zodra plannen en projecten mogelijk een verhoogde emissie hebben van stikstof zullen deze getoetst moeten worden op de gevolgen ervan op stikstofdepositie. Bureau Van der Goes en Groot kan een dergelijke analyse uitvoeren, als los project of als onderdeel van een natuurtoets.

Voor een Aeriustoets wordt een berekening gemaakt van de bouw/aanlegfase en de (toekomstige) gebruikfase. Indien er een depositie wordt berekend op Natura 2000-gebied wordt ook een berekening van de saldering van deze twee fasen met het (huidige) bestaande gebruik. Als hierna nog steeds een depositie wordt gemeten, kan Van der Goes en Groot een ecologische voortoets uitvoeren of een passende beoordeling maken van de (mogelijke) effecten op het gebied waar de depositie wordt berekend. Bij een Voortoets wordt gekeken of het een significant negatief effect is, of niet. Indien de projectbijdrage een significant negatief effect heeft op de natuur, dan dient een Passende Beoordeling uitsluitsel te geven. Hierbij wordt per habitattype onderzocht wat de mogelijke effecten zijn op het habitat, inclusief alle meespelende factoren.