Broedvogelonderzoek en -monitoring

Broedvogelinventarisaties worden vrijwel altijd uitgevoerd volgens de standaardmethode van SOVON. In overleg met de opdrachtgever wordt bepaald welke soorten worden geïnventariseerd. Het standaardonderzoek is vrijwel altijd gericht op het vaststellen van het aantal territoria en niet op het vinden van de nesten. Afhankelijk van het terrein, eventueel wetgeving en de wensen van de opdrachtgever wordt bepaald hoeveel bezoeken nodig zijn om tot een betrouwbaar beeld te komen.

Als broedvogelonderzoek periodiek wordt herhaald met dezelfde methodiek spreken we van broedvogelmonitoring. Bij het monitoren van broedvogelbestanden over langere tijdperiode moeten methodiek, tijdsinspanning maar ook veldwerkers zoveel mogelijk gelijk worden gehouden. Bureau Van der Goes en Groot streeft er daarom naar zoveel mogelijk dezelfde veldwerkers in te roosteren bij langdurige monitoring zoals bijvoorbeeld de ‘weidevogelmeetnetten’ voor de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland. Hierdoor zijn kwaliteit en vergelijkbaarheid van de resultaten gegarandeerd.

Clusterprogramma
Weidevogelmeetnetten
Referenties Broedvogelonderzoek en -monitoring
Referenties Weidevogelonderzoek en -monitoring