Ecologisch toezicht en Ecologische begeleiding

Bij ruimtelijke ingrepen of het uitvoeren van ecologisch gevoelig beheer is uit onderzoek soms het vóórkomen van beschermde natuurwaarden op de planlocatie gebleken. Het kan in dat geval noodzakelijk zijn dat de werkzaamheden worden uitgevoerd met ecologische begeleiding en met behulp van een ecologisch werkprotocol. Het werken met ecologische begeleiding en een werkprotocol kan onderdeel zijn van een afgegeven ontheffing. Het bevoegd gezag van de Wet Natuurbescherming houdt in afgegeven ontheffingen een strakke definitie aan waar een gekwalificeerd ecoloog aan moet voldoen.

Ecologisch werkprotocol
In een ecologisch werkprotocol staat beschreven hoe schade aan beschermde soorten wordt voorkomen. Het werkprotocol volgt vaak uit een afgegeven ontheffing in het kader van de Wet Natuurbescherming of uit een gevolgde gedragscode en geeft in detail aan hoe en in welke periode ecologisch gevoelige werkzaamheden moeten worden uitgevoerd.

Ecologische begeleiding
Ecologische begeleiding en ecologisch toezicht wordt uitgevoerd door een ervaren en als zodanig opgeleide ecoloog. Deze ecoloog moet er op toezien dat afspraken worden gemaakt met aannemers en andere betrokkenen over te volgen werkwijze, vaak op grond van een opgesteld ecologisch werkprotocol. Ook zal de ecologisch toezichthouder verzachtende of compenserende maatregelen begeleiden of uitvoeren.

Bureau Van der Goes en Groot beschikt over gekwalificeerde ecologen die projecten ecologisch begeleiden. Wij hechten daarbij aan een pragmatische en oplossingsgerichte werkwijze waarbij door afstemming en juiste planning vertraging van werkzaamheden en overtreden van natuurwetgeving wordt voorkomen.