Inrichtingsadvies

Soms zijn er meer ingrijpende maatregelen nodig om de natuurkwaliteit te vergroten. Dat kan zijn wanneer er sprake is van achterstallig beheer of wanneer een bestaand terrein een natuurbestemming heeft gekregen. Ook kan uit een voorwaarde gesteld in een ontheffing voortkomen dat compenserende maatregelen moeten worden getroffen.

In een inrichtingsplan worden aanbevelingen gedaan voor het vergroten van de natuurwaarden door ruimtelijke ingrepen. Dit kunnen maatregelen zijn zoals het verwijderen van struweel, plaggen van de bodem, aanleggen van paddenpoelen etc. Omdat de kans groot is dat hierbij aanwezige soorten worden verstoord is het noodzakelijk de geldende natuurwetgeving in acht te nemen.

Van der Goes en Groot kan u adviseren over de te nemen maatregelen en de werkwijze die dient te worden gevolgd