In de zomer van 2017 is door Van der Goes en Groot, in opdracht van Staatsbosbeheer, een flora- en vegetatiekartering uitgevoerd in een zevental gebieden in West-Brabant. Het doel van de kartering was het in kaart brengen van de verspreiding van SNL-soorten, Rode Lijstsoorten, typische habitatsoorten en overige door de beheerder aangedragen soorten. Voor een gedeelte van de terreinen heeft ook een vegetatiekartering plaatsgevonden.

Ochtendmist boven de vochtige heide in West-Brabant

Voor een aantal typische plantensoorten is speciaal een voorjaarsronde uitgevoerd. Met name in het Liesbos en het Ulvenhoutse Voorbos zijn vroegbloeiende bossoorten gekarteerd, zoals Bosanemoon, Gulden boterbloem, Slanke sleutelbloem en Eenbes. Daarnaast heeft op een aantal heideterreinen een voorjaarsronde voor onder andere Hondsviooltje en Klein tasjeskruid plaatsgevonden.

Hondsviooltje wordt aangetroffen in heischrale graslanden en heiden

De volledige kartering is uitgevoerd vanaf half mei tot september, zodat voor vrijwel iedere soort in de optimale periode is gekarteerd. In het Ulvenhoutse Voorbos zijn Witte rapunzel en Knikkend nagelkruid aangetroffen. Bij de Leemputten in object Dorst komen goed ontwikkelde heischrale graslanden voor met Tandjesgras, Liggende vleugeltjesbloem en Hondsviooltje. Daarnaast werd op twee plaatsen Rosse vossenstaart aangetroffen, wat een nieuwe soort voor het gebied is. In de hooilanden bij Trippelenberg is veel Vlottende bies en Waterlepeltje aangetroffen. In Het Merkske zijn de Rode Lijstsoorten Knolsteenbreek, Moeraskartelblad en Grote pimpernel algemeen aangetroffen. Op enkele plaatsen in het Merkske is Paardenhaarzegge, Karwijselie en Waterdrieblad aanwezig.

De zeldzame Knolsteenbreek is in de beekdalgraslanden van Het Merkske algemeen

In het Liesbos is veel Boswederik aangetroffen. In object Mastbos komen goed ontwikkelde venoever-vegetaties voor, met onder andere Veelstengelige waterbies, Pilvaren en Moerashertshooi. Op een aantal plaatsen is Draadzegge aangetroffen. Op enkele plaatsen zijn daarnaast goed ontwikkelde vegetaties met Snavelbiezen en Moeraswolfsklauw aanwezig. Rond het Goudbergven bij Strijbeek bevindt zich een bijzondere hoogveenvegetatie, met onder andere een aantal groeiplaatsen van Eenarig wollegras, Kleine veenbes, Lavendelhei, Hoogveenveenmos en Beenbreek. Tevens zijn hier de Rode Lijstsoorten Wrattig veenmos en Stijf veenmos aangetroffen, waarvan de laatste een nieuwe soort voor het gebied is.

Goed ontwikkelde bossen met Eenbes in het Ulvenhoutse Voorbos