11 maart 2021

Het Netwerk Groene Bureaus (NGB) adviseert bij toepassing van de gedragscode ‘soortenbescherming voor woningcorporaties’ niet teveel woningen tegelijkertijd aan te pakken. Beschermde soorten zoals huismus, gierzwaluw en meerdere soorten vleermuizen krijgen dan te weinig gelegenheid tot herstel. Ook geeft het NGB aanbevelingen over aanpassing van voorgeschreven maatregelen en de wijze van monitoring. Alleen na aanscherping is goedkeuring van de gedragscode door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) verantwoord.

De minister van LNV is van plan de gedragscode ‘soortenbescherming voor woningcorporaties’ goed te keuren. De gedragscode biedt woningcorporaties de mogelijkheid om zonder toezicht vooraf – in de vorm van ontheffing van de Wet natuurbescherming – verduurzamingsprojecten uit te voeren. Naleving van de gedragscode en monitoring daarvan is dan voldoende. Dat komt snelheid van uitvoering ten goede wat ook het NGB belangrijk vindt. Geen toezicht vooraf vereist echter wel goede algemene voorschriften in de gedragscode.

Het NGB heeft de minister geadviseerd minder woningen tegelijkertijd aan te pakken dan in de gedragscode is opgenomen. De gedragscode zou van toepassing zijn voor verduurzamingsprojecten aan maximaal 10% van de woningen per jaar per viercijferig postcodegebied. Dat kan oplopen tot veel woningen tegelijk: enkele honderden woningen in één gebied. En in zo’n gebied vinden ook andere werkzaamheden plaats, zoals planmatig onderhoud, sloop en nieuwbouw. De druk op beschermde soorten wordt daarmee te groot. Het NGB bepleit een maximum van 50 woningen per jaar per viercijferig postcodegebied. Grotere projecten zijn uiteraard mogelijk maar vragen maatwerk, wat toezicht vooraf nodig maakt.

De nu voorgestelde gedragscode zou alleen van toepassing zijn in situaties waarbij maximaal 0,1% van de individuen van beschermde soorten in de provincie betrokken is. De aantallen individuen per provincie zijn echter niet goed bekend zodat in de praktijk niet duidelijk zal zijn of de gedragscode wel of niet kan worden toegepast. Een verdere uitwerking van deze norm vindt het NGB wenselijk.

In zijn zienswijze op het Ontwerp Goedkeuringsbesluit van de minister van LNV geeft het NGB ook aanbevelingen over de voorgeschreven beschermingsmaatregelen en de vereiste monitoring van de naleving van de gedragscode. Zo laten opgedane ervaringen zien dat het bijhouden van de administratie van monitoring zeer intensief en complex is. Deze taak is in de gedragscode nog niet goed opgenomen.

De zienswijze van het Netwerk Groene Bureaus is beschikbaar op https://www.netwerkgroenebureaus.nl/download/Zienswijze_op_Ontwerp_goedkeuringsbesluit_gedragscode soortenbescherming_voor_woningcorporaties_8_maart_2021.pdf