10 mei 2022

Het Netwerk Groene Bureaus en de Zoogdiervereniging werken samen met bevoegd gezagen aan een nieuwe onderzoeksrichtlijn voor het inventariseren van vleermuizen in grote gebieden, zoals stadswijken binnen steden of dorpskernen. De ontwikkeling naar meer gebiedsgerichte ontheffingen bij de Wet natuurbescherming vraagt een andere onderzoeksaanpak dan tot nu toe met het Vleermuisprotocol 2021 werd toegepast. Daarvoor wordt de onderzoeksrichtlijn grote gebieden opgesteld. Naar verwachting gaat de richtlijn per 1 januari 2023 in werking.

De onderzoeksrichtlijn grote gebieden geeft handvatten aan ecologische adviesbureaus en bevoegd gezagen voor het uitvoeren en beoordelen van vleermuisonderzoek binnen bebouwd gebied om netwerken en de belangrijkste functies van de betreffende (kwetsbare) beschermde soorten in kaart te brengen. Met behulp van de richtlijn kan een beeld verkregen worden van de beschermingsopgave van een gebied. Ook maakt de richtlijn uitspraken op gebiedsniveau mogelijk over de aanwezigheid van soorten, de te verwachten omvang van de populatie en aantallen bijzondere verblijfplaatsfuncties zoals kraamgroepen.

De onderzoeken zijn te gebruiken als basis voor het opstellen van soortmanagementplannen (SMP’s) en het aanvragen van gebiedsgerichte en generieke ontheffingen. Daarnaast kunnen overheden de onderzoeksrichtlijn gebruiken voor het toetsen van het onderzoek dat is uitgevoerd in het kader van ontheffingaanvragen voor SMP’s en andere gebiedsgerichte ontheffingen.

Met de onderzoeksrichtlijn zijn zowel bedrijfsleven, woningcorporaties, overheid als adviesbureaus gebaat. Het toepassen van de onderzoeksrichtlijn zal een grote mate van uniformiteit en duidelijkheid geven over de benodigde onderzoeksinspanningen bij gebiedsgerichte onderzoeken voor onder andere SMP’s. De richtlijn geeft aan waar een algemene consensus over is en wanneer (op welke onderdelen) en onder welke condities of randvoorwaarden van de richtlijn kan worden afgeweken.

Een team van twaalf ‘vleermuis’ecologen vanuit adviesbureaus, de Zoogdiervereniging, één provincie en één omgevingsdienst stelt de onderzoeksrichtlijn op. De richtlijn wordt opgesteld op basis van wetenschappelijke onderzoeken en expert judgement. De conceptrichtlijn wordt in zomer 2022 voorgelegd aan het Vleermuisvakberaad en provinciale juristen. Daarna wordt de onderzoeksrichtlijn met de bevoegde gezagen besproken. De provincie Zuid-Holland / Omgevingsdienst Haaglanden levert een financiële bijdrage aan het opstellen van deze richtlijn en draagt daarnaast ook inhoudelijk bij aan de totstandkoming van de onderzoeksrichtlijn.

Het persbericht is gepubliceerd op https://www.netwerkgroenebureaus.nl/nieuws/332