Op het ECN-terrein worden de voorbereidingen getroffen voor de bouw van een onderzoeksreactor, genaamd PALLAS. Deze reactor is bedoeld voor de productie van (medische) isotopen, die bijvoorbeeld belangrijk zijn bij het bestrijden van ziekten als kanker, en geldt als vervanger voor de huidige, meer dan 50 jaar oude, Hoge Flux Reactor. De nieuwe reactor komt volgens de plannen voornamelijk onder de grond en de bouwput kan daarbij tot een diepte van 30m reiken.

Zwanenwater-en-de-Pettemerduinen-met-op-de-achtergrond-het-ECN-terrein

Omdat het ECN terrein is gelegen in de Pettemerduinen en grenst aan het Natura 2000-gebied ‘Zwanenwater en Pettemerduinen’ zijn negatieve gevolgen zoals verdroging, vervuiling en extra menselijke activiteit in deze zeer waardevolle natuurgebieden niet uitgesloten. Om de huidige situatie vast te leggen is in 2012 een zeer uitgebreid flora- en faunaonderzoek uitgevoerd door bureau Van der Goes en Groot op en rond het ECN-terrein. Hierbij is intensief samengewerkt met ecologisch bureau Ten Haaf en Bakker.
Het natuuronderzoek heeft bestaan uit een volledige habitatkartering met bijbehorende soortenkartering, een broedvogelinventarisatie en onderzoek naar libellen en dagvlinders, kleine zoogdieren waaronder vleermuizen, landslakken, vissen en reptielen (Zandhagedis).
In het voorjaar van 2013 is een 400 pagina’s tellend onderzoekrapport gepresenteerd en is een presentatie gehouden op het ECN terrein. Het is de bedoeling de ontwikkeling van flora en fauna rond het ECN terrein te blijven volgen gedurende het bouwproces van de nieuwe reactor.