Het natuurgebied Duinen van Goeree & Kwade Hoek behoort tot de meest dynamische en soortenrijke duingebieden van Nederland. In 2017 kreeg Van der Goes en Groot de opdracht van Natuurmonumenten en de provincie Zuid-Holland hier een SNL-florakartering uit te voeren, waarbij ook typische Habitatsoorten gekarteerd werden.

Het gevarieerde landschap van duin en schor van de Kwade Hoek

In dit bijzonder rijke en gevarieerde gebied met schorren, duinstruwelen, duingraslanden en duinvalleien zijn tijdens dit onderzoek maar liefst 76 rodelijstsoorten aangetroffen. Enkele hoogtepunten zijn bedreigde soorten als Veldgentiaan, Groenknolorchis, Gelobde maanvaren, Harlekijn en Voorjaarsganzerik. In de vegetatie-opnamen die voor drinkwaterbedrijf Evides in de Middel- en Oostduinen werden uitgevoerd, is daarnaast ook nog het ernstig bedreigde korstmos Gevlekt heidestaartje aangetroffen. Van deze soort zijn sinds 2000 in Nederland slechts 7 groeiplaatsen bekend.

Groenknolorchis in de Duinen van Goeree

De schorren van de Kwade Hoek liggen aan de zeezijde van het duingebied en is een natuurlijk getijdegebied. Hier worden vegetaties grotendeels gedomineerd door zoutminnende soorten, die periodieke overspoeling met zeewater kunnen doorstaan. Op nationaal niveau zeldzame zilte soorten als Echt lepelblad, Zeealsem, Zeerus en Dunstaart zijn hier algemeen. Ook zeer zeldzame zilte soorten als Fijn goudscherm zijn hier aangetroffen.

Heemst groeit volop in de zilte ruigten van de Kwade Hoek

Behalve de vele zeldzame plantensoorten en mooie orchideeën, bieden de duinen de natuurliefhebber ook een grote rijkdom aan andere soortgroepen. Zo klonk de luide roep van de Roerdomp in het vroege voorjaar onmiskenbaar vanuit het riet langs de infiltratiekanalen in de Oostduinen.