Van der Goes en Groot heeft in 2015 een flora- en vegetatieproject uitgevoerd in opdracht van Het Zeeuws Landschap en Staatsbosbeheer. Het project vond plaats in de Yerseke en Kapelse Moer, een gebied met voornamelijk zilte- en overstromingsgraslanden. Doordat het gebied onder invloed staat van zout grondwater, komen er in het gebied, ondanks de afsluiting van de zee, veel zilte soorten voor, zoals: Kortarige en Langarige zeekraal, Klein schorrenkruid, Zulte, Melkkruid, Zilte rus, Zilte en Gerande schijnspurrie en verschillende soorten kweldergrassen. Op één locatie is Zeegerst aangetroffen.

Het-landschap-van-de-Kapelse-Moer

De seizoenale vernatting in het gebied is van essentieel belang voor het voortbestaan van de huidige zilte pioniervegetaties en zilte graslanden. Doordat de gebieden ’s winters deels of geheel onder water staan, wordt de successie tegengegaan en blijft het gebied hangen in de pionierssituatie.

Klavervreter-in-de-Yerseke-Moer

Twee landelijk gezien zeer zeldzame soorten komen in de Yerseke en Kapelse Moer voor. De Beursjesganzevoet is aangetroffen in drooggevallen poelen in de Yerseke Moer. Verder is in met name de Kapelse Moer vrij veel Draadklaver gevonden. Het gebied bestaat dus voornamelijk uit zilt overstromingsgrasland, maar op een aantal drogere plekken zijn ook een aantal akkers te vinden. Sommige daarvan zijn nog altijd in gebruik. Op de akkers zijn leuke soorten gevonden als Naakte lathyrus, Korenbloem, Bolderik en Aardaker.

In de vochtige hooilanden zijn onder andere Knoopkruid, Trosdravik, Graslathyrus en Klavervreter aangetroffen. Verder werden in dit beheertype veel Grote ratelaars aangetroffen.