In de Noordwijkse duinen is door Van der Goes en Groot in het voorjaar en zomer van 2015 een flora-inventarisatie uitgevoerd. Hierbij zijn voornamelijk SNL-soorten, Rode Lijst-soorten en wettelijk beschermde soorten gekarteerd. Verder zijn invasieve soorten gekarteerd, zoals Rimpelroos en Zwarte Engbloem. De gegevens zijn digitaal verzameld met kaartmateriaal op een tablet, gekoppeld aan een GPS-systeem. Zo zijn de locaties zo nauwkeurig mogelijk vastgesteld.

Zeewinde

De methode bestond uit het karteren van de hierboven aangegeven selectie karteersoorten, in een grid van 50 bij 50 meter. De soort is op locatie gestipt en daarbij zijn ook kwantiteit en abundantie aangegeven. Voor een zo volledig mogelijk beeld zijn er twee inventarisatieronden gelopen. Tijdens de vroege ronde, vanaf half april tot half mei, zijn de vroege soorten, zoals Ruw vergeet-mij-nietje en Zanddoddegras gekarteerd. Tijdens de tweede ronde zijn alle zichtbare soorten gekarteerd. Een goede keuze, aangezien de vroege soorten toen al grotendeels verdwenen waren, of verdrongen werden door opschietende grassen en andere kruiden.

Het karteergebied bestond uit de Noordduinen van Noordwijk en de Luchter Zeeduinen, ter hoogte van Noordwijkerhout. Het duingebied bestaat voornamelijk uit droog, open duin met duindoornstruweel. In deelgebied de Noordduinen zijn veel duinbossen aanwezig, voornamelijk Dennenbos. In de Luchter Zeeduinen is geen duinbos aanwezig. In beide gebieden zijn Vochtige duinvalleien aangelegd.

Gelobde-maanvaren

Over het algemeen zijn de noordhellingen het meest soortenrijk. Af en toe is hier het kleinste varentje van Nederland waargenomen, de Gelobde maanvaren. Verder komen we op de noordhellingen o.a. Grote tijm en Gewone vleugeltjesbloem tegen. Rondom de Noordwijkse Golfclub zijn soorten van het Zeedorpenlandschap gevonden, zoals Bitterkruidbremraap en Nachtsilene. Verder zijn in het gebied vier groeiplaatsen ontdekt van Grote Keverorchis. In de vochtige duinvalleien zijn o.a. Strandduizendguldenkruid, Sierlijke vetmuur en Drienervige zegge gevonden.