Op 26 februari werden we door Staatsbosbeheer met een mooie en erg lekkere taart welkom geheten op het beheerkantoor in Grijpskerke. Hier mochten we een presentatie verzorgen van alle resultaten en bevindingen van onze inventarisaties van broedvogels, insecten, planten en vegetaties in Zeeuws-Vlaanderen voor een grote groep beheerders.

Koninginnenpage is op verschillende plaatsen in Zeeuws-Vlaanderen aangetroffen

Behalve de vele hoogtepunten van de verschillende natuurgebieden zoals Wielewaal, Zomertortel, Sikkelsprinkhaan, Tengere pantserjuffer, Koninginnepage, Gesteelde zoutmelde, Kruipend moerasscherm en Harlekijn, werden ook bedreigingen en knelpunten voor het beheer besproken. Zo breiden probleemsoorten als Duinriet zich lokaal sterk uit en vormen exoten als Watercrassula en Late guldenroede een bedreiging voor de inheemse plantensoorten. Ook het in beheer houden van dijken met zeldzame en bedreigde soorten als Onderaardse klaver verdient speciale aandacht.

Een vrouwtje zwartkop met haar karakteristieke roestbruine pet

Naast bedreigingen zijn er ook volop kansen en mogelijkheden om met gericht beheer en kleine ingrepen successen te behalen. Zo kan Staatsbosbeheer enkele waardevolle vegetaties herstellen door bomen en struikgewas terug te zetten in de oeverzone van verschillende vennen nabij Clinge. Wanneer deze vennen ook nog uitgebaggerd worden, ontstaan er nieuwe groeiplaatsen voor zeldzame venoever-vegetaties met Moerashertshooi en Veelstengelige waterbies en kunnen watervegetaties zich hier weer in de vennen vestigen.

Een Sikkelsprinkhaan

Wij willen Staatsbosbeheer bedanken voor de uitnodiging en de lekkere taart! We hopen dat onze inventarisatie en presentatie een bijdrage kan leveren aan een succesvol beheer.