In Nederlandse wateren worden steeds vaker waterplanten aangetroffen die afkomstig zijn uit andere delen van de wereld en er van nature niet thuishoren. Wanneer deze zogenaamde exoten zich in Nederland vestigen, kunnen deze planten zich door een gebrek aan natuurlijke vijanden in korte tijd sterk uitbreiden. Het natuurlijke evenwicht en de waterhuishouding kunnen hierdoor ernstig verstoord raken. Het is daarom noodzakelijk de verspreiding van deze soorten te monitoren en indien nodig tijdig maatregelen te treffen om verdere verspreiding tegen te gaan.

De invasieve exoot Waterwaaier
De invasieve exoot Waterwaaier

In opdracht van Aquon heeft Van der Goes en Groot inventarisaties uitgevoerd van een aantal exoten. Wateren in de plaatsen Barendrecht, Dordrecht en Ridderkerk, waar de Waterwaaier (Cabomba caroliniana) bestreden wordt, zijn gecontroleerd op de aanwezigheid en de verspreiding van deze soort. In Dordrecht is de soort niet (meer) aangetroffen. Waterwaaier is echter wel verspreid, in kleine populaties, in Barendrecht en Ridderkerk aangetroffen.

een-door-watercrassula-gedomineerde-vegetatie
Een door Watercrassula gedomineerde vegetatie

In een deel van de gemeente Wijchen heeft een inventarisatie plaatsgevonden naar de exoot Watercrassula (Crassula helmsii). Deze snel vermenigvuldigende exoot was in het verleden ontdekt in een aantal watergangen in het zuiden van de gemeente. Van der Goes en Groot heeft in september onderzoek gedaan om de verspreiding van de soort in omringend gebied in kaart te brengen. In de reeds bekende watergangen is de soort massaal aanwezig en domineert de soort de volledige water- en oevervegetatie. In de nabije omgeving werden echter ook nieuwe kleinere groeiplaatsen vastgesteld. Daarnaast werden er ook groeiplaatsen van andere exoten als Watersla, Moerashyacint, Parelvederkruid, Grote kroosvaren en Vlotvaren in kaart gebracht.

De zeldzame en beschermde Habitatrichtlijn soort Drijvende waterweegbree
De zeldzame en beschermde Habitatrichtlijn soort Drijvende waterweegbree

Tijdens dezelfde inventarisatie zijn ook enkele groeiplaatsen van Drijvende waterweegbree (Luronium natans) ontdekt. Dit is een zeldzame beschermde plantensoort uit tabel 3 van de Flora- en faunawet en tevens een Habitatrichtlijn-soort. Ook werd de vrij zeldzame Pilvaren (Pilularia globulifera) aangetroffen. Door exoten tijdig in kaart te brengen en te bestrijden kan worden voorkomen dat deze zeldzame soorten worden verdrongen.