In 2018 heeft Van der Goes en Groot een insectenkartering uitgevoerd in de duinen van Texel. Tijdens deze kartering werd, naast een aantal zeldzame dagvlindersoorten, een zeldzame sprinkhaansoort aangetroffen: de Sikkelsprinkhaan.

Tot voor deze kartering was de Sikkelsprinkhaan nog niet waargenomen in de duinen van Texel. In totaal zijn er in 2018 al 40 exemplaren aangetroffen, verspreid over het gebied. Dit betekent dat de soort ook Texel heeft bereikt en er zich minimaal enkele populaties bevinden.

De Sikkelsprinkhaan (Phaneroptera falcata) op struikheide op Texel

De soort is op een enkele plaats veel aanwezig, zoals in het zuidwestelijke deel van de Geulduinen en een aantal plaatsen in de Bleekersvallei en de Westerduinen. De meest noordelijke waarneming is gedaan ten zuiden van Ecomare. De Sikkelsprinkhaan verblijft in ruige duinheide met veel Duinroosje, of in hoge Duinroos-vegetaties. De soort is in de afgelopen jaren ook op een aantal andere Waddeneilanden gevonden, onder andere op Vlieland en Ameland. Van Terschelling is de soort al langer bekend.

Sikkelsprinkhanen komen al geruime tijd in Nederland voor, maar de aantallen zijn de laatste jaren sterk toegenomen. Tot eind jaren ’80 werden Sikkelsprinkhanen slechts incidenteel aangetroffen in het uiterste zuidoosten van ons land. In de periode hierna is de soort opgetrokken naar het noorden, waar de soort met name werd aangetroffen op zandgronden, zoals in de duinen en uiterwaarden.