In de zomer van 2017 heeft Van der Goes en Groot, in opdracht van Staatsbosbeheer, een insectenkartering uitgevoerd op de Waddeneilanden Vlieland en Ameland. Het doel van de kartering was het in kaart brengen van de verspreiding van SNL-soorten, bedreigde dagvlinders, sprinkhanen en libellen. De onderzochte duingebieden van de eilanden Ameland en Vlieland bestaan beide voor het grootste deel uit open, kalkarm duin en duinheide. Toch is uit dit onderzoek gebleken dat de eilanden wel degelijk van elkaar verschillen als het gaat om de aanwezigheid van insectensoorten.

Een Kommavlinder op Ameland

Groentjes zijn op Vlieland vrij algemeen en komen in vrijwel het hele duingebied voor, terwijl deze soort op Ameland vrij zeldzaam is en alleen is aangetroffen in de Roosduinen. Kommavlinder is daarentegen weer zeer schaars op Vlieland, maar op Ameland is de soort verspreid in het gehele duingebied aanwezig. Deze verschillen zijn mogelijk te verklaren door de variatie in begrazingsdruk. De Kommavlinder houdt van de intensief begraasde Dophei- en Struikheivegetaties van Ameland, terwijl het Groentje profiteert van het lichter begraasde structuurrijke duin van Vlieland.

De Duinparelmoervlinder op kortgrazige vegetatie op Ameland

De in het duin algemene Duinparelmoervlinder komt in beide objecten voor, al is de soort op Ameland een stuk schaarser. De zeldzame Grote parelmoervlinder is alleen aangetroffen op Vlieland.
Blauwvleugelsprinkhaan is in lage aantallen aanwezig op Vlieland. Duinsabelsprinkhaan is daarentegen alleen op Ameland aangetroffen, met op sommige plaatsen hoge dichtheden.
Hoewel beide eilanden niet bijzonder rijk zijn aan libellen is de flinke populatie van Zwervende heidelibel op Ameland het vermelden waard.

Een mannetje Zwervende heidelibel op Ameland