In de zomer en nazomer van 2015 heeft in de beheergebieden van Staatsbosbeheer Hollands Duin een insecteninventarisatie plaatsgevonden, uitgevoerd door Van der Goes en Groot. De SNL-soorten, Rode Lijst-soorten en wettelijk beschermde soorten zijn gekarteerd. Het gebied bestond uit de objecten Noordwijk en Wassenaar, grofweg het duingebied tussen Noordwijkerhout en Scheveningen. Natuurontwikkelingsgebied Lentevreugd hoort hier ook bij.

vrouwtje Duinsabelsprinkhaan
Vrouwtje Duinsabelsprinkhaan

Het gebied is opgedeeld in 50 bij 50 meterhokken. Er zijn vier rondes gelopen en getracht is om ieder 50 meter hok minimaal twee keer te bezoeken. Op die manier is rekening gehouden met de verschillende vliegtijden van met name dagvlinders. Voor de Eikenpage is ook een avondroute gelopen. De vlinders en libellen zijn gekarteerd en gedetermineerd op zicht. De sprinkhanen, met uitzondering van Blauwvleugelsprinkhaan en Sikkelsprinkhaan, zijn geïnventariseerd met behulp van een detector.

De grijze, droge duingraslanden zijn over het algemeen het meest waardevol voor insectgroepen. Zo zijn in de duingraslanden de meeste soorten vlinders en sprinkhanen te vinden. Vaak domineren Hooibeestje en Knopsprietje de gesloten graslandvegetatie. Waar de vegetatie wordt afgewisseld met korstmossenbegroeiing en zandig plekken, komen Blauwvleugelsprinkhaan en Heivlinder voor. Langs bosranden en op open plekken in duinbosjes zijn o.a. Koevinkje, Groot dikkopje en Bruin zandoogje vrij algemeen. Verruigd duin met wat dauwbraamstruweel levert haast altijd wel Duinsabelsprinkhanen op.

Kleine parelmoervlinder
Kleine parelmoervlinder

Een echte bijzonderheid is het voorkomen van Aardbeivlinder in het Noordwijkse duin. De soort is op drie locaties aangetroffen. Een foeragerende Duinparelmoervlinder in het Houwaarderduin in Noordwijk betreft een van de weinige gedocumenteerde waarnemingen ooit voor de Zuid-Hollandse duinen. Hoogstwaarschijnlijk betrof het een zwerver uit Zuid-Kennemerland of het Noord-Hollands Duinreservaat.