In de zomer van 2016 is door Van der Goes en Groot, in opdracht van Staatsbosbeheer, een insectenkartering uitgevoerd op de heideterreinen rond Radio Kootwijk, Ugchelen en Hoenderloo. Het doel van de kartering was het in kaart brengen van de verspreiding van SNL-soorten, bedreigde dagvlinders, sprinkhanen en libellen en overige soorten die sterk indicatief zijn voor bijzondere milieuomstandigheden. In de gebieden zijn vier rondes gelopen en elk gebiedsdeel is minimaal twee keer bezocht. Op deze manier is rekening gehouden met de verschillende vliegtijden van met name dagvlinders.

Tijdens de eerste ronde zijn met name libellensoorten en vroege dagvlindersoorten ,zoals het Groentje, in kaart gebracht. Binnen de grenzen van het karteringsgebied bevonden zich een tweetal zure vennen (de Gerritsflesch en de Hondsflesch). Aan de oevers werd onder andere Azuurwaterjuffer, Noordse witnsuitlibel, Smaragdlibel, Ven-witsnuitlibel en Viervlek waargenomen. Op één locatie werd een mannetje Gevlekte witsnuitlibel aangetroffen. Tijdens latere ronden werden ook overige libellensoorten als Koraaljuffer, Tengere pantserjuffer en Venglazenmaker gekarteerd.

Groentje

De meeste dagvlindersoorten zijn waargenomen in mozaïekrijke heidebegroeiingen. Op plekken met veel Gewone dophei en Struihei komen Heivlinder, Groot dikkopje en Heideblauwtje voor, terwijl Heidesabelsprinkhaan (soms massaal) voorkomt op plaatsen waar heide wordt afgewisseld met Pijpenstrootje. Op een aantal plekken in het gebied werd Kommavlinder aangetroffen, met name bij Radio Kootwijk. Op bloemrijke plaatsen, zoals in bermen langs paden of schrale graslanden, zijn Bruine vuurvlinder, Bruin zandoogje, Hooibeestje en Kleine vuurvlinder aangetroffen. In de schrale graslanden komen lokaal de sprinkhanen Schavertje en Zoemertje voor. Op plaatsen waar droge, schrale korstmosbegroeiingen aanwezig zijn, bevinden zich Heivlinder, Blauwvleugelsprinkhaan, Knopsprietje en Zoemertje.

Bandheidelibel

Er zijn een aantal soorten voor het eerst waargenomen in het karteringsgebied. Zo werd een mannetje Zuidelijke oeverlibel gekarteerd, wat één van de meest noordelijke waarnemingen voor Nederland betreft. Verder zijn Bandheidelibel, Beekoeverlibel en Greppelsprinkhaan nieuw aangetroffen soorten voor het karteringsgebied.