In het voorjaar van 2016 is door Van der Goes en Groot een broedvogelinventarisatie uitgevoerd in de door het Zuid-Hollands Landschap beheerde Voorofsche Polder. Dit waardevolle stukje polder, ingeklemd tussen het kassengebied van Boskoop en de bebouwde kom van Waddinxveen, bestaat uit een aantal vochtige graslanden, afgewisseld met plasdras-percelen.

Grutto’s in actie in het voorjaar

De Voorofsche Polder is vooral van belang voor weide- en watervogels. Het gebied is rijk aan typische weidevogelsoorten als Grutto (23 territoria), Kievit (33 territoria) Scholekster (4 territoria) en Tureluur (9 territoria). Van kritische weidevogelsoorten als Grutto en Tureluur is ook daadwerkelijk broedsucces vastgesteld. Daarnaast is in het gebied een groot aantal watervogels te vinden. In de sloten zijn territoria vastgesteld van onder andere Bergeend, Krakeend, Kuifeend en Wilde eend. Van de Slobeend zijn zes territoria vastgesteld waarvan minimaal twee territoria ook daadwerkelijk tot broedsucces hebben geleid. Verder is een aantal territoria vastgesteld van kleine zangvogels, zoals Gele Kwikstaart, Kleine Karekiet, Rietzanger en Rietgors.

Een mannetje Slobeend in het weiland

De Voorofsche Polder is, naast potentieel broedgebied, ook aantrekkelijk als foerageergebied voor weide- en watervogels uit de gehele omgeving. Het kwam vaak voor dat op de plasdras-percelen veel foeragerende Grutto’s, Groenpootruiters en Tureluurs, maar ook Lepelaars en Kleine plevier werden aangetroffen.