In het voorjaar van 2017 heeft Van der Goes en Groot weer diverse broedvogelinventarisaties uitgevoerd. Het begin van het seizoen was nog behoorlijk koud voor zowel de vogels als de veldwerkers, zodat tot nog relatief laat in het voorjaar gewerkt werd in winterjas en soms zelfs met handschoenen aan. Vanaf half mei werd het gelukkig lekker weer. Door het relatief droge voorjaar waren de bezoeken makkelijk in te plannen.

Een foeragerende Steltkluut in Polder IJdoorn

Zoals gebruikelijk werden in het kader van provinciale weidevogelmeetnetten de weidevogels in verschillende telgebieden in kaart gebracht. Daarnaast werden voor diverse natuurbeherende instanties in acht provincies natuurgebieden op broedvogels gekarteerd. Al dat karteerwerk levert zo nu en dan leuke ontdekkingen op, zoals onder meer enkele zingende Kortsnavelboomkruipers in de Achterhoek, Witwangsterns bij Polder IJdoorn, Steltkluten in Flevoland, een Amerikaanse wintertaling in de Hempolder en de vroegste Kwartel ooit op Texel.

Na het veldwerk worden alle waarnemingen geclusterd tot territoria met een zelf ontwikkeld clusterprogramma dat werkt met de Sovon-criteria en zullen de gegevens worden verwerkt in rapportages en kaartmateriaal.