In opdracht van Aquon voert Van der Goes en Groot al enige jaren macrofyten-onderzoek uit in het gebied van Waterschap Rivierenland, Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden en Waterschap Rijnlanden. Ook komend seizoen zullen op vaste meettrajecten opnames worden uitgevoerd. De resultaten worden gebruikt om de ecologische kwaliteit van het oppervlaktewater te bepalen om zo zien of wordt voldaan aan de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) die sinds 2000 van kracht is.

Naast het bepalen van bedekkingen van water- en oeverplanten worden bij dit onderzoek ook fysisch-chemische waarden van het water gemeten, zoals zuurgraad (pH), elektrisch geleidingsvermogen (EGV), zuurstofgehalte en watertemperatuur.

Monstername en metingen fysisch-chemische parameters tijdens de inwerkdag KRW met Aquon

Tijdens deze inwerk-ochtend is besteed aan het gezamenlijk kalibreren van de meetapparatuur en zijn veldmetingen uitgevoerd. Met deze afstemming is een goede start gemaakt van het veldseizoen, zodat de metingen uniform uitgevoerd worden en een hoge kwaliteit gegarandeerd wordt.