Update 9 december 2020: In de recente publicatie van Straatgras staat ook een artikel over deze vondst. Hier kan je het artikel downloaden.

Al jaren doen wij macrofyten onderzoek voor Aquon. Aquon is het gezamenlijk onderzoeksbureau van verschillende waterschappen in het midden van ons land. In dat kader maken wij KRW-vegetatieopnamen (KRW = kaderrichtlijn water) op vaste monsterpunten in het gebied van Waterschap Hollandse Delta. Op 28 juli 2020 troffen wij op de oever van een sloot in Rotterdam-Zuid een wel een heel erg kleine watereppe aan. Direct werd gedacht aan Kruipend moerasscherm (Helosciadium repens). De nodige foto’s werden gemaakt en voorzichtig werd wat materiaal verzameld om thuis eens goed te bekijken of onze determinatie klopte.

vondst van Kruipend moerasscherm in oeverbegroeiing

In Nederland is Kruipend moerasscherm een habitatrichtlijnsoort –  dus zwaar beschermd -, vandaar dat deze voorzichtig verzameld werd. Wij kenden de soort wel uit Zeeuws-Vlaanderen, maar het habitat waar de soort hier groeit wijkt volkomen af. Het betreft een regelmatig gemaaid zompig gazon langs een slootkant. ’s-Avonds tijdens het grasduinen op internet kwamen we op waarneming.nl de volgende beschrijving van een standplaats tegen: “In België is de bekendste vindplaats een drassig gazon in een park te Mechelen”. Laat het in Rotterdam nu ook zo’n standplaats betreffen! Volhouden dat beheer dus! En wie weet of de soort er in de buurt wel meer voorkomt.

Groeiplaats van Kruipend moerasscherm

Kruipend moerasscherm is een pionierplant van open of lage vegetaties op (periodiek) natte, matig voedselrijke gronden. Die open plekken kunnen ontstaan door regelmatige overstroming van graslanden of door begrazing en vertrappeling van de vegetatie. De soort is gebonden aan natte, extensief begraasde weilanden met open plekken in de vegetatie. In Vlaanderen ligt de grootste groeiplaats in een openbaar park, waar de soort in de frequent en kort gemaaide, natte gazons voorkomt. Aan de kust komt ze voor aan de rand van (drink)poelen in duinvalleien (habitattype 2190)(bron).

Detailopname van verzamelde Helosciadium repens