In opdracht van Aquon heeft Van der Goes en Groot in 2015 macrofyten-onderzoek uitgevoerd in het gebied van waterschap Rivierenland. In het macrofyten-onderzoek wordt de ontwikkeling van water- en oevervegetaties in de loop van de jaren gevolgd. Water- en oeverplanten (macrofyten) uitstekende graadmeters voor de ecologische kwaliteit van het oppervlaktewater. Binnen de Europese Unie zijn afspraken gemaakt om de waterkwaliteit te verbeteren. Sinds 2000 is de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) van kracht. Hierin staan normen waaraan de ecologische kwaliteit van oppervlaktewateren binnen de lidstaten in 2027 moet voldoen. Waterschap Rivierenland neemt verschillende maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren. Met de resultaten van het macrofyten-onderzoek kan worden bepaald of de inspanningen effect hebben gehad. Ook kan worden bepaald welke maatregelen eventueel nog meer nodig zijn.

Een-polder-in-het-waterschap-Rivierenland

Het macrofyten-onderzoek is uitgevoerd op honderden vaste meettrajecten, verspreid over het hele Rivierengebied. Als deel van dit onderzoek worden ook fysisch-chemische waarden van het water gemeten, zoals zuurgraad (Ph), electrisch geleidingsvermogen (EGV), zuurstofgehalte en temperatuur.