In opdracht van Aquon heeft Van der Goes & Groot in 2015 ecoscans uitgevoerd in de gemeente Aalburg, (nieuwe) gemeente Berg en Dal (tijdelijk gemeente Groesbeek geheten), gemeente Beuningen, Buren, Culemborg en Giessenlanden. Een ecoscan is een onderzoek waarbij de kwaliteit van stedelijk water wordt bepaald. Het gaat om kwaliteit voor mens, plant en dier (belevings- en ecologische kwaliteit). De waterschappen voeren maatregelen uit om in de toekomst te kunnen voldoen aan Europese normen, die hieraan zijn gesteld. De ecoscan wordt om de paar jaar herhaald. Zo wordt duidelijk of de kwaliteit al verbetert en of de maatregelen effectief zijn geweest.

De-herstelde-Groesbeek-in-Groesbeek

Bij het onderzoek in bovengenoemde gemeenten zijn alle hiervoor geselecteerde wateren bezocht. Verschillende kenmerken van deze wateren zijn gemeten, zoals diepte, breedte, doorzicht (helderheid), stroomsnelheid (bij beken), dikte van de sliblaag, stank, beschaduwing enzovoort. Van de oevers is onder meer genoteerd: substraat (aarde, verharding), aanwezigheid flauw talud, breedte van de natte oever, vertrapping, zwerfvuil enzovoort. Van elk water is de vegetatie in kaart gebracht.
Het gaat dan om karakteristieke en sierlijke soorten water- en oeverplanten, maar ook om het voorkomen van kroos, algen en exotische planten. Ook is het aandeel per groeivorm (ondergedoken, drijf- of uit het water stekende planten) vastgelegd.
Op basis van dit soort kenmerken kan aan elk water een kwaliteitsklasse worden toegekend voor de onderdelen: beleving, oever en water.
In de gemeente Berg en Dal bijvoorbeeld zijn veel maatregelen genomen op het gebied van waterberging en beekherstel. Met als doel: minder wateroverlast, minder overstort van rioolwater, verbetering van de waterkwaliteit door aanleg van helofytenfilters en vergroting van de belevingswaarde. Door analyse van de verzamelde gegevens kan nu worden vastgesteld hoe of de kwaliteit van de wateren is verbeterd en of de maatregelen succes hebben gehad.