In 2019 heeft Van der Goes en Groot in opdracht van Staatsbosbeheer en in samenwerking met Bureau Waardenburg en Natuur-Wetenschappelijk Centrum een vlakdekkende inventarisatie van broedvogels van de Biesbosch uitgevoerd volgens de BMP-methode in het kader van SNL en ten behoeve van beheersevaluatie. Van een vooraf opgestelde lijst van te inventariseren soorten zijn in het totaal 59 soorten en 9673 territoria vastgesteld. Talrijkste soort was de Kokmeeuw, die met een omvangrijke broedkolonie van 2726 paartjes aanwezig was in Polder Hardenhoek. Hier werd ook een kolonie van 154 paar Zwartkopmeeuwen aangetroffen en een nest van een Pijlstaart aangetroffen, een spectaculaire vondst!

Nat moerasland bij Polder Hooge Hof

Na de Kokmeeuw was de Cetti’s zanger met 1230 territoria de meest algemene broedvogel (in 2010 300 territoria). De soort is aan een waanzinnige opmars bezig in ons land en de Biesbosch is een belangrijk kerngebied. Ook de Rietzanger was zoals verwacht algemeen (1184 territoria).

De Snor lijkt in de Brabantse Biesbosch hard achteruit te gaan, terwijl in de Dordtse en Sliedrechtse een toename plaatsvond.

Uiteraard werden ook alle in het gebied voorkomende Rode Lijst-soorten werden geteld. De Roerdomp doet het goed in het gebied en is sinds 2010 licht toegenomen. Hetzelfde geldt voor de Porseleinhoen, Zomertaling, Slobeend en Nachtegaal. Van de zeldzame Kwak werden twee territoria gevonden. De Zomertortel kent ook in de Biesbosch een dramatische achteruitgang, van 35 territoria in 2010 naar slechts twee in 2019. Zorgwekkend zijn ook de achteruitgang van de Wielewaal (van 43 naar 27 paar) en het verdwijnen van de Buidelmees uit het gebied (in 2010 nog 6 paar).
Met de bosvogels gaat het over het algemeen goed in de Biesbosch. Het aantal territoria van een selectie aan bosvogels, waaronder Boomklever, Appelvink en Kleine bonte specht, is met ruim 21% toegenomen ten opzichte van 2010. De typische bosvogels hebben mogelijk geprofiteerd van de verruiging en veroudering van de bosgebieden in de Biesbosch.

De Biesbosch staat tegenwoordig bekend om de aanwezigheid van de Zeearend.

De bekendste broedvogels in de Biesbosch zijn Visarend en Zeearend. Van beide soorten werden twee actieve nesten gevonden. Het blijven indrukwekkende beesten die soms tijdens de tellingen een rondje boven de boot kwamen zweven. Het is fantastisch om deze soorten een heel broedseizoen lang te volgen, van de balts en het slepen met takken voor de nestbouw tot het aanslepen van vis als voer van de jongen en het wegjagen van Haviken bij het nest.