Al jaren is er in veel Natura 2000-gebieden een overschot aan stikstofdepositie, veroorzaakt door verkeer, landbouw en overige menselijke activiteit. Dit is schadelijk voor de natuur en het belemmert vergunningverlening voor economische activiteiten.

Een-kaart-met-de-huidige-stikstofdepositie-in-Polder-Westzaan

Op 1 juli 2015 is de PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) in werking getreden. In het kader van de PAS werken overheden en maatschappelijke partners samen om de stikstofuitstoot te verminderen en daarmee ook economische ontwikkelingen mogelijk te maken.
Wanneer bij uw project of plan sprake is van extra stikstofemissie kunnen wij met behulp van de rekentool ‘Aerius’ bepalen wat de gevolgen daarvan zijn op stikstofgevoelige habitattypen in Natura 2000-gebieden. Uiteraard is dan van belang of er een vergunningplicht is of dat al dan niet kan worden volstaan met een melding.
Van der Goes en Groot kan u van een deskundig advies voorzien en heeft ruime ervaring met habitattoetsen bij tal van Natura 2000-gebieden.