Al jaren is er in veel Natura 2000-gebieden een overschot aan stikstofdepositie, veroorzaakt door verkeer, landbouw en overige menselijke activiteit. Dit is schadelijk voor de natuur en het belemmert vergunningverlening voor economische activiteiten. Op 1 juli 2015 is de PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) in werking getreden. In het kader vanLees verder