Staatsbosbeheer heeft besloten om op een aantal locaties in de Schoorlse Duinen de bovenste bodemlaag af te plaggen en het gebied te vernatten ten behoeve van het natuurherstel. In verband met deze afgraafwerkzaamheden heeft men besloten maatregelen te nemen om te voorkomen dat de aanwezige nesten van (licht beschermde) bosmierpopulatiesLees verder