Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

Al jaren is er in veel Natura 2000-gebieden een overschot aan stikstofdepositie, veroorzaakt door verkeer, landbouw en overige menselijke activiteit. Dit is schadelijk voor de natuur en het belemmert vergunningverlening voor economische activiteiten.

Op 1 juli 2015 is de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in werking getreden. In het kader van de PAS werken overheden en maatschappelijke partners samen om de stikstofuitstoot te ver­minderen en daarmee ook economische ontwikkelingen mogelijk te maken.

Per project of plan met extra stikstofemissie wordt met behulp van de rekentool ‘Aerius’ bepaald wat de gevolgen daarvan zijn op stikstofgevoelige habitattypen in Natura 2000-gebieden. Als de bijdrage maximaal 0,05 mol/ha/jaar bedraagt, wordt dit als ver­waar­loosbaar gezien. Tussen 0,05 en 1 mol/ha/jaar geldt een meldings­plicht, daarboven een vergunningplicht. Afhankelijk van de hoeveel­heid ‘ontwikkelingsruimte’ wordt een vergunning afgegeven of (tijdelijk) geweigerd.

De verwachting is dat steeds meer plannen en projecten getoetst zullen moeten worden op de gevolgen ervan op stikstofuitstoot en stikstofdepositie. Bureau Van der Goes en Groot kan dergelijke analyse uitvoeren, als los project of als onderdeel van een habitattoets.