Wabo

In oktober 2010 is de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) in werking getreden. De wet is ontworpen met het oog op een betere dienstverlening door de overheid en een eenvoudigere en snellere vergunningverlening op het terrein van bouwen, ruimte en milieu.

Het belangrijkste instrument van de Wabo is de omgevingsvergunning.

Eén van de onderdelen van de omgevingsvergunning is natuurwetgeving in de vorm van de Wet Natuurbescherming. Als blijkt uit het aanvraagformulier bij het Omgevingsloket Online (OLO) dat er natuurwetgeving bij de aanvraag van toepassing is, is een quickscan vaak de eerste stap.

Als in een plangebied beschermde, niet-vrijgestelde, flora-en fauna voorkomt, kan binnen de Wabo ontheffing van de WNB worden aangevraagd. Er moet dan een ‘activiteitenplan’ met de Wabo-aanvraag worden meegestuurd. Het bevoegd gezag van de omgevingsvergunning (meestal de gemeente) vraagt dan aan het bevoegd gezag van de WNB (de provincie) een zogenaamde ‘Verklaring Van Geen Bedenkingen (VVGB). Als deze verklaring en de omgevingsvergunning wordt verkregen, kan de activiteit worden uitgevoerd mits het opgestuurde ‘activiteitenplan’ en eventueel aanvullende bepalingen of voorwaarden worden uitgevoerd.