Net als in 2019 voert Van der Goes en Groot in 2024 een gebiedsdekkende telling in vrijwel alle relevante graslandgebieden in de Provincie Utrecht uit. Het gaat om ruim 35.000 ha.

Volgens het nationaal bekende BMP-protocol worden in vier rondes systematisch de territoria van 21 soorten weidevogels in kaart gebracht. Tweederde van deze soorten staan op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels. De tellingen richten zich onder meer op nationale vogel Grutto, nationale pechvogel Scholekster tot stoere boerenlandvogel Kievit. Ook de aan drassige weilanden gebonden weide-eenden Slobeend en Zomertaling worden gekarteerd, net als de weidezangvogels Veldleeuwerik, Gele kwikstaart tot het ‘kleine bruine vogeltje’ Graspieper aan toe.

 

Het resultaat van de tellingen geeft de huidige verspreiding van de soorten over het agrarische gebied weer, en zal vergeleken worden met eerdere inventarisaties. De gegevens zullen door de provincie gebruikt worden om haar beleid te monitoren. Dit beleid is er op gericht om samen met de agrarische collectieven, boeren, vrijwilligers en natuurbeherende instanties de weidevogels in Utrecht in substantiële aantallen te behouden. Het gaat hierbij om diverse maatregelen om het leefgebied van weidevogels te verbeteren ten opzichte van de gangbare agrarische praktijk.

Zie voor meer info over de tellingen in Utrecht

https://www.provincie-utrecht.nl/actueel/nieuws/provincie-utrecht-telt-weidevogels-van-grutto-tot-graspieper