Sinds 1990 wordt in de provincie Zuid-Holland de stand van de weidevogels gevolgd. Het Meetnet weidevogels Zuid-Holland omvat 111 proefvlakken (plots) van ongeveer 50 ha groot. De proefvlakken liggen verspreid door de hele provincie Zuid-Holland.
Van der Goes en Groot is vanaf 2001 betrokken bij de uitvoering van dit monitorproject. Vanaf 2003 worden de meeste plots door Jan-Jaap Spaargaren gedaan. De laatste jaren is hij ook de coördinator voor dit meetnet. Deze hoge mate van continuïteit zorgt er voor dat kwaliteit steeds van hetzelfde hoge niveau is.

Trends 2012
Samenvattend zijn de trends:
Sterke toename: Krakeend en Bergeend
Toename: Knobbelzwaan, Kuifeend, Meerkoet en Tureluur
Afname: Zomertaling, Slobeend, Waterhoen, Scholekster, Kievit, Grutto, Graspieper en Gele kwikstaart
Sterke afname: Veldleeuwerik

Grafiek-1.-De-trends-van-primaire-weidevogels-in-de-verschillende-strata-in-Zuid-Holland

Over het hele meetnet genomen is de trend van alle primaire weidevogels tezamen tot 2001 min of meer stabiel en verandert daarna in een gestage afname. De laatste vier jaar lijkt deze afname omgebogen te worden in een lichte toename. We zien dit bij alle strata (grafiek PW).
De natuurgebieden komen het best uit de bus. De trend over de hele periode 1990-2012 is hier stabiel. In de agrarische gebieden, grasgorzen, LVH-gebieden en ZKZ-gebieden is een matige afname geconstateerd. Deze lijkt vooral na 2001 in gang te zijn gezet.

Grafiek-2.-Bruto-Territoriaal-Succes-van-de-Grutto-in-Zuid-Holland-in-de-periode-2001-2012

Broedsucces van de Grutto in 2012
De koude en natte april van 2012 zorgde ervoor dat het gras niet snel groeide, zodat het grasland ook niet vroeg in het jaar gemaaid hoefde te worden. Dit heeft gunstig uitgepakt voor de Grutto. Het Bruto Territoriaal Succes (BTS) van 2012 (zie grafiek) is met 56,3% de op één na hoogste uit de reeks 2001-2012!

Wilt u meer lezen over het Weidevogelmeetnet? Klik dan hier. Indien u geïnteresseerd bent in een rapportage over het weidevogelmeetnet, kunt u met ons contact opnemen.