Het Ilperveld is een natuurgebied in Noord-Holland met een afwisseling van watergangen, petgaten en verlandingsvegetaties. Een van de doelstellingen in het beheerplan Ilperveld is het verkrijgen van visgemeenschappen van het Ruisvoorn-Snoektype in bepaalde afgesloten delen van het gebied. Om dit doel te bereiken zijn maatregelen als baggerverwijdering en het verwijderen van bodemwoelende vissoorten noodzakelijk. De verwijdering van bodemwoelende vissoorten als Brasem, Kolblei en Karper wordt aangeduid als actief biologisch beheer. Landschap Noord-Holland heeft aan bureau Van der Goes en Groot gevraagd actief biologisch beheer uit te voeren.

Zegenvisserij-in-afgesloten-wateren-van-het-IlperveldGedurende tien werkweken is er gewerkt aan het actief beheer. Twee medewerkers van Van der Goes en Groot en vele vrijwilligers hebben zich ingezet voor een goed resultaat. Er zijn diverse methoden gebruikt. Als de omstandigheden het toelieten is er gewerkt met een zegen, een groot net met een ‘zak’ om de verzamelde vis te vangen. Tevens is er veel gebruik gemaakt van de methode elektrisch vissen. Bij elektrisch vissen wordt het water gecontroleerd onder stroom gezet, waardoor vis zich laat vangen.

Naast de bodemwoelende vissen als Karper (39 stuks overgezet), Brasem (1812 stuks overgezet) en Kolblei (662 stuks overgezet), waar het om te doen was, zijn er ook andere soorten aangetroffen. Ruisvoorn, Blankvoorn, Kleine modderkruiper, Bittervoorn, Snoek, Zeelt, Tiendoornige stekelbaars, Baars, Rivierdonderpad en een enkele Snoekbaars zijn waargenomen.